Không
Tiện Ích Máy Tính
Imgur

Chú ý
  • Ảnh của bạn không được nặng quá 5MB.
  • Bạn có thể chọn nhiều file ảnh để upload cùng một lúc.
  • Bạn có quyền lựa chọn đóng dấu vào ảnh hay không.
  • Công cụ này không thể upload được ảnh động .gif
  • Nếu ảnh của bạn có kích thước lớn, vui lòng chọn điều chỉnh lại kích thước.